طبق هماهنگی موسسه با آقای زاهدی سرشت ایشان دوشنبه ی هفته ی پیش رو در تاریخ ۳۰ فروردین برای مشاوره ی دانشجویان حضور خواهند داشت. جهت رزرو وقت می توانید با شماره ۸۸۹۱۳۷۶۷ تماس بگیرید.