متن کامل آیین نامه جدید کنکور دکتری

آیین نامه آزمون‌های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری که شامل سنجش عملی،
پذیرش دانشجو، ملاک‌های سنجش و ارزیابی علمی، مواد امتحانی آزمون عمومی،
روش پذیرش دانشجو و اجرای آزمون می‌شود به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناروی،
با توجه به اهداف و سیاست های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت
بهبود سنجش علمی داوطلبان آزمون های دوره دکتری تخصصی و با توجه به افزایش
ظرفیت دانشگاهها در مقطع دکتری این آیین نامه در ۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ
۸/۸/۸۹ به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید.

هدف از این آیین نامه عدالت آموزشی و فرصت برای متقاضیان ورود به دوره دکتری عنوان شده است.

متن این آیین نامه به شرح زیر است:

آیین نامه آزمون های نمیه متمرکز ورودی دوره دکتری

مقدمه

با توجه به اهداف و سیاست‌های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت
بهبود سنجش علمی داوطلبان آزمون‌های دوره دکتری تخصصی و با توجه به افزایش
ظرفیت دانشگاه‌ها در مقطع دکتری و افزایش چشمگیر فارغ‌التحصیلان مقطع
کارشناسی ارشد در رشته‌های مختلف از دانشگاه‌های گوناگون و همچنین تقاضای
روزافزون آنها برای ورود به دوره دکتری، سازمان سنجش آموز کشور آزمون‌هایی
مشابه GRE (عمومی و تخصصی) طراحی و اجرا می‌کند.

ماده ۱- تعاریف: در آیین نامه تعاریف زیر به کار گرفته شده است:

الف- وزارت: وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری؛

ب- سازمان: سازمان سنجش آموزش کشور؛

ج- شورا: شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی؛

د- دانشگاه: دانشگاه یا موسسه آموزش عالی پذیرنده دانشجوی دوره دکتری که دارای مجوز اجرای دوره از شورای گسترش آموزش عالی است؛

هـ- داوطلب: متقاضی شرکت در آزمون دکتری که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مورد تایید وزارتین می‌باشد؛

و- آزمون: آزمون ورودی دوره دکتری؛

ز- گروه آموزشی: گروه‌های نه گانه، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و
مهندسی، کشاورزی، هنر، دامپزشکی، پزشکی، زبانهای خارجی و تربیت بدنی و علوم
ورزشی؛

ماده ۲- اهداف:

آزمون به منظور تامین اهداف زیر برگزار می شود:

– عدالت آموزشی و فرصت برابر برای متقاضیان ورودی به دوره دکتری؛

– سنجش علمی داوطلبان ورود به دوره دکتری؛

– ایجاد وحدت رویه و هماهنگی دانشگاه با سیاست‌های وزارت علوم در پذیرش دانشجو؛

– کمک به دانشگاه برای پذیرش دانشجویان مستعد در دوره دکتری؛

– کمک به موسسات و وزارتخانه‌ها جهت ارزشیابی متقاضیان استخدام آنها؛

– کاهش هزینه اجرای آزمون‌‌های موازی و جلوگیری از اتلاف منابع؛

– جلوگیری از شرکت متعدد داوطلب در آزمون‌های مختلف؛

ماده ۳- با رعایت سیاست ها و روشهای زیر، سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای دوره دکتری صورت می‌گیرد:

ماده ۱-۳- سیاست‌ها:

الف) تفکیک فرایند سنجش عملی از فرایند پذیرش دانشجو؛

ب) ارتقای سطح بهداشت روانی و کاهش اضطراب و تنش داوطلبان؛

ج) تنوع بخشی به روشهای سنجش علمی و استفاده از روشهای جدید سنجش براساس موازین علمی و تجربیات جهانی؛

د) انطباق استعداد تحصیلی و توانایی‌های ویژه داوطلبان با رشته‌های دانشگاهی مورد تقاضا؛

هـ) کاهش فاصله بین تقاضای اجتماعی برای ورود به دوره تحصیلات تکمیلی و
ظرفیت پذیرش و نیز نوع تقاضا و نوع رشته با توجه به نیازهای اجتماعی به
دانش‌آموختگان این دوره‌ها؛

و) پذیرش و گسترش ظرفیت‌ها براساس طرح جامع آموزش عالی مبتنی بر آمایش؛

ماده ۲- ۳- سنجش عملی:

الف) انجام سنجش عملی یا آزمون‌های معیار کشوری طی دو نوبت در سال (آذرماه و فروردین ماه) توسط سازمان؛

ب) ارزشیابی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری داوطلبان و احتساب نتایج آن برای پذیرش توسط دانشگاه؛

ماده ۳-۳- پذیرش دانشجو:

الف) انعطاف پذیری فرایند پذیرش در جهت پاسخگویی به نیازهای کشور و شرایط ویژه استانها و مناطق مختلف؛

ب) مشارکت دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجوی خود و لحاظ نمودن شرایط علمی آنها؛

ج) توجه به ماموریت‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو؛

د) لحاظ نمودن علایق، استعدادها و توانایی‌های علمی داوطلبان در پذیرش؛

ماده ۴- ملاک‌های سنجش و ارزیابی علمی:

سنجش و ارزیابی علمی داوطلبان ورود به دوره دکتری دانشگاه‌ها و مراکز
آموزش عالی، اعم از دولتی و غیردولتی، با رعایت اصول مندرج در ماده دو، بر
مبنای معیارهای زیر انجام می‌گیرد:

الف) نمرات کسب شده در آزمون عمومی توسط سازمان؛

ب) سوابق تحصیلی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (معدل) توسط سازمان؛

ج) سوابق آموزشی، علمی، پژوهشی و فناوری به عهده دانشگاه؛

ماده ۵- مواد امتحانی آزمون عمومی:

الف- زبان عمومی در سطح (آزمون‌های عمومی بین‌المللی زبان) و تخصصی گروه آموزشی مربوط

تبصره: معرفی شدگان اولیه می‌بایست حد نصاب نمره تعیین شده را دارا
باشند و حد نصاب با پیشنهاد کمیته تخصصی مرکب از نمایندگانی از معاونت
آموزشی وزارت، سازمان سنجش آموزش و یک نفر متخصص و تایید معاون آموزشی
وزارت تعیین خواهد شد.

ب- استعداد تحصیلی

تبصره: سئوالات استعداد تحصیلی براساس استعداد توانایی‌ها و مهارت‌های ویژه گروه امتحانی طراحی می‌شود.

ج- دروس در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد (حداکثر ۳ درس)

تبصره: این دروس براساس پیشنهادهای کمیته‌های تخصصی در هر یک از گروه‌های آموزشی شورا تعیین خواهد شد.

د- سوابق تحصیلی (معدل تراز شده) دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد داوطلب

تبصره: معدل براساس سطح علمی دانشگاه رشته تحصیلی و سطح علمی داوطلب تراز خواهد شد.

ماده ۶- روش پذیرش دانشجو:

الف- داوطلبان واجد شرایط چند برابر براساس نسبت ۸۰ درصد آزمون عمومی که
توسط سازمان برگزار می‌شود و ۲۰ درصد سوابق تحصیلی (معدل) به دانشگاه‌ها
معرفی می‌شوند.

ب- دانشگاه‌ها برای کلیه افراد معرفی شده نمره‌ای براساس ملاک‌های خود
(سوابق عملی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و ….) تعیین و جهت گزینش نهایی به
سازمان ارسال خواهند کرد.

ج- سازمان براساس نمره ارسالی دانشگاه‌ها و انتخاب داوطلبان گزینش نهایی را انجام و اسامی پذیرفته شدگان را اعلام خواهد نمود.

د- سهمیه‌های مصوب مراجع قانونی (مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی
انقلاب فرهنگی و مصوبه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور در تخصیص ظرفیت
برای سهمیه فوق‌الذکر) در پذیرش دانشجو برای دوره دکتری رعایت خواهد شد.

ماده ۷- اجرای آزمون:

الف- مسئولیت برنامه ریزی و اجرای کلیه مراحل آزمون عمومی اعم از ثبت
نام، طرح سئوال، برگزاری آزمون عمومی و اعلام نتایج و نیز پاسخگویی به عهده
سازمان است.

ب- کلیه هزینه‌های برگزاری آزمون توسط سازمان برآورد و پس از تایید و
تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان حق ثبت نام از داوطلبان اخذ می
گردد.

ماده ۸- نظارت:

نظارت بر حسن اجرای آیین نامه بر عهده معاونت آموزشی است.

تبصره ۱: گزارش کمی و کیفی برگزاری آزمون‌های مختلف و نحوه پذیرش دانشجو
هر ساله توسط سازمان تهیه و به معاونت آموزشی وزارت ارائه می‌شود.

تبصره ۲: این آیین نامه به صورت آزمایشی دو سال اجرا خواهد شد و مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت.

این آیین نامه در ۸ ماده و ۶ تبصره تنظیم و در تاریخ ۸/۸/۸۹ به تصویب
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

ایوزیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

راه اندازی واحد درسی اخلاق پژوهشی در دانشگاه صنعتی شریف

س نوامبر 16 , 2010
رئیس دانشگاه صنعتی شریف از تعیین محدوده اخلاق در پژوهش طی منشور اخلاق پژوهشی این دانشگاه خبر داد و گفت: این منشور در قالب کارگاههای آموزشی ارائه می شود و گذراندن این کارگاهها به عنوان یک واحد درسی برای دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی اجباری است. دکتر رضا روستا آزاد در […]