رتبه ۳۵ دانشگاه ایران در کشور، منطقه و دنیا / فهرست برترینهای منطقه

خبرگزاری
مهر – گروه حوزه و دانشگاه: در گزارش جهانی رتبه بندی مؤسسات توسط سایماگو
(SIR) که در سال ۲۰۱۰ انجام شده دو هزار و ۸۳۳ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی
جهان مورد رتبه بندی قرار گرفته است که در این رتبه بندی دانشگاه تهران در
خاورمیانه حائز رتبه ۶ است.

جعفر مهراد چهره ماندگار کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس
گزارش جهانی رتبه بندی مؤسسات توسط سایماگو (SIR) که در سال ۲۰۱۰ انجام
شده دو هزار و ۸۳۳ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی در کشورهای مختلف جهان مورد رتبه
بندی قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: در این رتبه بندی در منطقه خاورمیانه دانشگاه حاجت تپه
در ترکیه نخستین دانشگاه در این رتبه بندی است. کشور ترکیه در این رتبه
بندی جزو اروپای غربی آورده شده است. رتبه جهانی این دانشگاه ۳۵۴ و رتبه
کشوری آن یک است رتبه منطقه ای آن با احتساب اینکه در اروپای غربی محاسبه
شده ۱۱۴ است و در حدود ۸۸/۳۶ درصد از اسناد دانشگاه حاجت تپه در مؤثرترین
مجلات علمی جهان منتشر شده است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: دانشگاه
استانبول در ترکیه جایگاه دوم کشورهای خاورمیانه را به خود اختصاص داده
است. این دانشگاه در طول سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ تعداد ۷ هزار و ۱۶۷ مدرک
منتشر کرده است. سهم این دانشگاه در انتشار اسناد خود در مؤثرترین مجلات
علمی جهان ۱۵/۳۵ درصد است. در حدود ۷۰/۱۵ درصد از مقالات دانشگاه استانبول
با مشارکت سایر کشورهای جهان منتشر شده است. دانشگاه استانبول رتبه دوم
کشوری و ۱۱۷ اروپای غربی را کسب کرده است.
مهراد اظهار داشت: دانشگاه آنکارا سومین دانشگاه ترکیه با کسب رتبه
سوم کشوری و ۱۴۵ اروپای غربی، دارای ۶ هزار و ۱۱۹ مدرک و سهم کشورهای دیگر
در انتشار مدارک فوق ۶۲/۱۷ درصد است. دانشگاه آنکارا ۵۶/۳۰ درصد از مدارک
خود را در مؤثرترین مجلات معتبر و علمی جهان منتشر کرده است.
وی گفت: در نظام رتبه بندی SIR، دانشگاه تهران در خاورمیانه حائز رتبه
۶ و رتبه اول کشوری است. دانشگاه تهران ۵ هزار و ۵۲۶ مدرک در فاصله
سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ در مجلات معتبر علمی که در اسکوپوس نمایه سازی شده به
چاپ رسانیده است که در حدود ۶۲/۲۲ درصد از انتشارات دانشگاه تهران با
همکاری و مشارکت دانشمندان سایر کشورهای جهان به رشته تحریر در آمده است.
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اظهار داشت: سهم این
دانشگاه در نشر مدارک مزبور در مؤثرترین مجلات علمی جهان ۸۹/۲۳ درصد است به
عبارت دیگر تنها ۸۹/۲۳ درصد از انتشارات دانشگاه تهران در چارک اول یعنی
۲۵ درصد اول مجلات مؤثر علمی جهان منتشر شده است و باقی مانده یعنی ۷۶
درصد در سایر مجلات علمی جهان.
وی افزود: بعد از دانشگاه تهران، نام دانشگاه قاضی ترکیه با ۵ هزار و
۲۸۹ مقاله به چشم می خورد. دانشگاه صنعتی شریف با رتبه دوم کشوری و هفتم
منطقه ای در جایگاه ۵۴۶ جهان نشسته است. میزان تولیدات علمی این دانشگاه
۴۸۲۶ مدرک و سهم سایر دانشمندان در انتشار این مدارک ۴۲/۱۹ درصد است.
دانشمندان این دانشگاه موفق شده اند ۷۲/۲۷ درصد از مقالات تحقیقی خود را
در مؤثرترین مجلات علمی جهان منتشر کنند.
دانشگاه/کشور رتبه در خاورمیانه میزان درصد در موثرترین مجلات علمی رتبه جهانی و یا اروپای غربی
حاجت تپه / ترکیه اول ۳۶/۸۸ درصد ۳۵۴ جهانی
استانبول/ ترکیه دوم

۳۵/۱۵ درصد

۱۱۴ اروپای غربی
آنکارا/ ترکیه سوم ۳۰/۵۶ درصد ۱۴۵ اروپای غربی
تهران/ ایران ششم ۲۳/۸۹درصد ۴۷۴ جهانی
شریف/ ایران هفتم ۲۷/۷۲ درصد ۵۴۶ جهانی
اژه/ ترکیه هشتم ۵۵۸ جهانی
قاهره/ مصر نهم ۵۶۶
فنی استانبول/ ترکیه نهم ۶۴۱ جهانی
علوم پزشکی تهران/ ایران دهم ۲۸/۳۱ درصد ۶۹۱ جهانی
مرمره/ ترکیه یازدهم ۷۸۴ جهانی
آتاتورک/ ترکیه دوازدهم ۸۱۳ جهانی
تربیت مدرس/ ایران سیزدهم ۲۵/۵۸ درصد ۸۵۵ جهانی
علم و صنعت/ ایران هجدهم ۲۳/۷۴ درصد ۹۲۴ جهانی
امیرکبیر/ ایران نوزدهم ۹۳۲ جهانی
وی با اشاره به وضعیت سایر دانشگاههای ایران در رتبه بندی سایماگو به
مهر گفت: بعد از دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۵۴۶ جهان، دانشگاههای اژه
ترکیه با رتبه ۵۵۸، قاهره مصر با رتبه ۵۶۶ و دانشگاه فنی استانبول با رتبه
۶۴۱ در خور توجه است.
مهراد سومین دانشگاه ایران را که در این رتبه بندی حایز رتبه
است، دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۳ هزار و ۶۷۷ مدرک اعلام کرد و گفت: این
دانشگاه رتبه ۱۰ منطقه و ۶۹۱ جهان را در بین ۲ هزار و ۸۳۳ دانشگاه جهان
بدست آورده است. از این تعداد مدرک تنها ۳۱/۲۸ درصد در مؤثرترین نشریات
علمی جهان چاپ شده و سهم سایر پژوهشگران جهان در انتشار مدارک مربوط به
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۴/۱۶ درصد است.
وی اظهار داشت: بعد از دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجدداً دو
دانشگاه از کشور ترکیه یعنی دانشگاه های مرمره با رتبه ۷۸۴ و آتاتورک را
با رتبه ۸۱۳ مشاهده می کنیم و سپس دانشگاه تربیت مدرس با رتبه ۸۵۵ جهان،
رتبه ۴ کشوری و ۱۳ منطقه ای را دارد.
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: تعداد دو هزار و
۹۰۱ مقاله از سوی این دانشگاه در پایگاه اسکوپوس به ثبت رسیده است. در حدود
۸۹/۱۴درصد از مقالات منتشر شده این دانشگاه با همکاری سایر دانشگاههای
خارجی نوشته شده و سهم دانشگاه تربیت مدرس در انتشار این تعداد از مقالات
در مؤثرترین مجلات علمی جهان ۵۸/۲۵ درصد است.
وی اظهار داشت: دانشگاه علم و صنعت ایران دارای رتبه ۹۲۴ جهانی،
۱۸ منطقه ای و ۵ کشوری است. میزان تولیدات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دو هزار و ۶۳۴ مدرک است که سهم نویسندگان سایر کشورهای خارجی در تولید این
مقالات ۵۴/۱۴ درصد محاسبه شده است.
مهراد گفت: دانشمندان این دانشگاه تنها ۷۴/۲۳ درصد از تولیدات علمی خود را در مؤثرترین مجلات علمی منتشر کرده اند.
رتبه کشوری دانشگاه/ پژوهشگاه رتبه کشوری دانشگاه/ پژوهشگاه رتبه کشوری دانشگاه/ پژوهشگاه رتبه کشوری دانشگاه/ پژوهشگاه
یک تهران یازدهم علوم پزشکی شیراز بیست و یکم گیلان سی و یکم یزد
دوم صنعتی شریف دوازدهم خواجه نصیر طوسی بیست و دوم علوم پزشکی ایران (سابق) سی و دوم شهید چمران اهواز
سوم علوم پزشکی تهران سیزدهم تبریز بیست و سوم رازی سی و سوم زنجان
چهارم تربیت مدرس چهاردهم علوم پزشکی شهیدبهشتی بیست و چهارم شهید باهنر کرمان سی و چهارم پیام نور
پنجم علم و صنعت ایران پانزدهم پژوهشگاه علوم بنیادی بیست و پنجم ارومیه سی و پنجم سیستان و بلوچستان
ششم امیر کبیر شانزدهم اصفهان بیست و ششم علوم پزشکی مشهد سی و ششم شاهد
هفتم شیراز هفدهم مازندران بیست و هفتم تربیت معلم سی و هفتم پژوهشگاه مواد و انرژی
هشتم صنعتی اصفهان هجدهم علوم پزشکی اصفهان بیست و هشتم الزهرا سی و هشتم صنعتی شاهرود
نهم شهید بهشتی نوزدهم علوم پزشکی تبریز بیست و نهم آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دهم فردوسی مشهد بیستم بوعلی همدان سی ام انستیتو پاستور
وی با بیان اینکه رتبه ششم کشوری به دانشگاه امیرکبیر اختصاص دارد به
مهر گفت: این دانشگاه با تولید ۲ هزار و ۶۱۰ مقاله رتبه ۱۹ منطقه ای و ۹۳۲
جهانی را در بین ۲۸۳۳ دانشگاه و پژوهشگاه بدست آورده است و دانشگاه شیراز
با انتشار ۲ هزار و ۲۰۹ مقاله در طی سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ نمایه شده در
اسکوپوس با کسب رتبه ۷ کشوری در جایگاه ۱۰۶۵ جهانی و ۲۵ منطقه ای نشسته
است.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: رتبه هشتم کشوری به
دانشگاه صنعتی اصفهان با جایگاه ۱۲۵۸ جهان و ۶۲ منطقه ای، رتبه نهم کشوری
به دانشگاه شهید بهشتی با جایگاه ۱۳۶۷ جهانی و ۳۰ منطقه ای، رتبه دهم
کشوری به دانشگاه فردوسی مشهد با رتبه ۱۳۹۸جهانی و ۳۴ منطقه ای تعلق دارد.
وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز دارای رتبه ۱۱ کشور، ۱۴۵۰ جهان
و ۳۵ منطقه، خواجه نصیر ۱۲ کشور، ۱۴۷۸ جهان و ۳۷ منطقه، دانشگاه تبریز
۱۳کشور، ۱۴۹۶ جهان و ۳۹ منطقه هستند.
مهراد افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز دارای رتبه ۱۴،
پژوهشگاه دانشهای بنیادی ۱۵، اصفهان ۱۶، مازندران ۱۷، علوم پزشکی اصفهان
۱۸، علوم پزشکی تبریز ۱۹، بوعلی سینا ۲۰، گیلان ۲۱ و علوم پزشکی ایران
(سابق) ۲۲ کشوری هستند.
وی اظهار داشت: می توان نام دانشگاههای رازی، شهیدباهنر کرمان،
ارومیه، علوم پزشکی مشهد، تربیت معلم تهران، الزهرا، واحد علوم، تحقیقات
تهران، انستیتو پاستور، دانشگاه یزد، شهید چمران اهواز، زنجان را در رتبه
های ۲۳ تا ۳۳ کشوری مشاهده کرد.
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی گفت: در بین دانشگاههای ایران رتبه ۳۴
از آن دانشگاه پیام نور است. این دانشگاه در بین ۲۸۳۳ دانشگاه جهان رتبه
۲۷۴۶ را دارد.
وی اظهار داشت: رتبه ۳۵ کشوری به دانشگاه سیستان و بلوچستان با رتبه
۲۷۷۸ جهان، رتبه ۳۶ به دانشگاه شاهد با رتبه ۲۷۹۳ جهان، رتبه ۳۷ به
پژوهشگاه انرژی و مواد با رتبه ۲۸۱۸ جهان، رتبه ۳۸ به دانشگاه صنعتی
شاهرود با رتبه ۲۸۲۲ جهان تعلق دارد.
وی گفت: بدین ترتیب از مجموع صدها دانشگاه کشور تنها ۳۷ دانشگاه ایران
در نظام SIR که بر اساس تأثیر علمی دانشگاهها و پژوهشگاههای جهان را رتبه
بندی کرده است، قابل مشاهده است.
رتبه دانشگاههای ایران در کشور (رتبه منطقه ای و جهانی برخی دانشگاهها هم ذکر شده است)

۱- دانشگاه تهران: رتبه اول کشور / رتبه ششم منطقه / رتبه ۴۷۴ جهان
۲- دانشگاه صنعتی شریف: رتبه دوم کشور / رتبه هفتم منطقه / رتبه ۵۴۶ جهان
۳- دانشگاه علوم پزشکی تهران: رتبه سوم کشور / رتبه ۱۰ منطقه / رتبه ۶۹۱ جهان
۴- دانشگاه تربیت مدرس: رتبه چهارم کشور / رتبه ۱۳ منطقه / رتبه ۸۵۵ جهان
۵- دانشگاه علم و صنعت: رتبه ۵ کشور / رتبه ۱۸ منطقه / رتبه ۹۲۴ جهان
۶- دانشگاه امیرکبیر: رتبه ۶ کشور / رتبه ۱۹ منطقه / رتبه ۹۳۲ جهان
۷- دانشگاه شیراز: رتبه ۷ کشور / رتبه ۲۵ منطقه / رتبه ۱۰۶۵ جهان
۸- دانشگاه صنعتی اصفهان: رتبه ۸ کشور / رتبه ۳۲ منطقه / رتبه ۱۲۵۸ جهان
۹- دانشگاه شهید بهشتی: رتبه ۹ کشور / رتبه ۳۰ منطقه / رتبه ۱۳۶۷ جهان
۱۰- دانشگاه فردوسی مشهد: رتبه ۱۰ کشور / رتبه ۳۴ منطقه / رتبه ۱۳۹۸جهان
۱۱- دانشگاه علوم پزشکی شیراز: رتبه ۱۱ کشور / رتبه ۳۵ منطقه / رتبه ۱۴۵۰ جهان
۱۲- خواجه نصیر: رتبه ۱۲ کشور / رتبه ۳۷ منطقه / رتبه ۱۴۷۸ جهان
۱۳- دانشگاه تبریز: رتبه ۱۳کشور / رتبه ۳۹ منطقه / رتبه ۱۴۹۶ جهان
۱۴- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: رتبه ۱۴ کشور 
۱۵- پژوهشگاه دانشهای بنیادی: رتبه ۱۵ کشور 
۱۶- دانشگاه اصفهان: رتبه ۱۶ کشور
۱۷- دانشگاه مازندران: رتبه ۱۷ کشور
۱۸- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: رتبه ۱۸ کشور
۱۹- دانشگاه علوم پزشکی تبریز: رتبه ۱۹ کشور
۲۰- دانشگاه بوعلی سینا: رتبه ۲۰ کشور
۲۱- دانشگاه گیلان: رتبه ۲۱ کشور
۲۲- دانشگاه علوم پزشکی ایران (سابق): رتبه ۲۲ کشور
۲۳- دانشگاه رازی: رتبه ۲۳ کشور
۲۴- دانشگاه شهیدباهنر کرمان: رتبه ۲۴ کشور
۲۵ دانشگاه ارومیه: رتبه ۲۵ کشور
۲۶- دانشگاه علوم پزشکی مشهد: رتبه ۲۶ کشور
۲۷- دانشگاه تربیت معلم تهران: رتبه ۲۷ کشور
۲۸- دانشگاه الزهرا: رتبه ۲۸ کشور
۲۹- دانشگاه آزاد واحد علوم، تحقیقات تهران: رتبه ۲۹ کشور
۳۰- انستیتو پاستور: رتبه ۳۰ کشور
۳۱- دانشگاه یزد: رتبه ۳۱ کشور
۳۲- دانشگاه شهید چمران اهواز: رتبه ۳۲ کشور
۳۳- دانشگاه زنجان: رتبه ۳۳ کشور
۳۴- دانشگاه پیام نور: رتبه ۳۴ کشور / رتبه ۲۷۴۶ جهان
۳۵- دانشگاه سیستان و بلوچستان: رتبه ۳۵ کشور / رتبه ۲۷۷۸ جهان
۳۶- دانشگاه شاهد: رتبه ۳۶ کشور / رتبه ۲۷۹۳ جهان
۳۷- پژوهشگاه انرژی و مواد: رتبه ۳۷ کشور / رتبه ۲۸۱۸ جهان
۳۸- دانشگاه صنعتی شاهرود: رتبه ۳۸ کشور / رتبه ۲۸۲۲ جهان


ایوزیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

شلوغ ترین استانها و شهرها از نظر جمعیت دانشجویان فوق لیسانس و دکتری

چ دسامبر 29 , 2010
معاون شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بر اساس اطلاعات حاصل از اطلس ملی آموزش کشور که توسط دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی و با همکاری وزارت علوم و بهداشت تهیه شده حدود ۴۶ درصد از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تهران مشغول به تحصیل هستند. دکتر بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار […]