1

تکنیک کدینگ ­در فراگیری لغات زبان انگلیسی سلام سلولهای خاکستری..! هزینه ساعت روز کد تعداد ساعت عنوان دوره ۶۰٫۰۰۰ تومان ۸  الی ۱۲ ۷، ۹ و ۱۴ آبان یکشنبه، سه شنبه و یکشنبه E ۱۲ ۵۰۴ WORDS ۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲:۱۵ الی ۱۶:۱۵ D ۱۲ لغات تافل ۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲:۱۵ الی ۱۶:۱۵ ۱۶، ۱۷، ۲۳، […]