با سلام فایل زیر جهت دانلود دانشجویان عزیز در سایت قرار گرفته است. این فایل شامل تصحیح چند اشکال کوچک کتاب ۲۰۰۰ تست است که به چاپ دوم نیز الصاق خواهد شد. دانلود فایل اصلاحیه موفق باشید