اسامی موسسات آموزش عالی آزاد مجاز برای برگزاری دوره‌های آمادگی فراگیر پیام نور در سال ۱۳۹۰ توسط دفتر امور آموزشهای آزاد، غیر دولتی غیرانتفاعی وزارت علوم اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر، موسسات آموزش عالی آزاد مجاز برای برگزاری دوره‌های آمادگی فراگیر پیام نور در شهر تهران شامل موسسات شایگان، پور […]