تکنیک کدینگ ­در فراگیری لغات زبان انگلیسی سلام سلولهای خاکستری..! توضیحات هزینه ساعت روز کد تعداد ساعت عنوان دوره در حال ثبت نام ۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ۱۳ و ۱۵ و ۲۰ اسفندماه یکشنبه، سه شنبه و یکشنبه E ۱۲ ۵۰۴ WORDS در حال ثبت نام ۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۷ الی ۲۱ D […]

1

اطلاعیه دپارتمان تکنیک کدینگ ­در فراگیری لغات زبان انگلیسی عنوان دوره   تاریخ روز طول دوره ساعت هزینه تافل دوره هفتم ۹۱/۹/۲۱ سه شنبه ۱۲ ساعت ۸ الی ۱۲ ۶۰٫۰۰۰ تومان ۹۱/۹/۲۸ سه شنبه ۹۱/۱۰/۵ سه شنبه ۵۰۴ دوره ششم ۹۱/۱۰/۱۲ سه شنبه ۱۲ ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۶:۱۵  ۶۰٫۰۰۰ تومان ۹۱/۱۰/۱۹ […]

1

تکنیک کدینگ ­در فراگیری لغات زبان انگلیسی سلام سلولهای خاکستری..! هزینه ساعت روز کد تعداد ساعت عنوان دوره ۶۰٫۰۰۰ تومان ۸  الی ۱۲ ۷، ۹ و ۱۴ آبان یکشنبه، سه شنبه و یکشنبه E ۱۲ ۵۰۴ WORDS ۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۲:۱۵ الی ۱۶:۱۵ D ۱۲ لغات تافل ۱۲۰٫۰۰۰ تومان ۱۲:۱۵ الی ۱۶:۱۵ ۱۶، ۱۷، ۲۳، […]