دکتر مجید ایوزیان مولف کتاب هایی هم چون ” گام اول در احتمال، شش سیگما با minitab 14، دو جلدی مبانی احتمال و آمار مهندسی، ۲۰۰۰ تست آمار و احتمالات، کنترل کیفیت آماری و دو جلدی مبانی احتمال و کاربرد های آن” هستند.