به نقل از سایت دپارتمان: دپارتمان مهندسی صنایع پژوهش با همکاری انتشارات نگاه دانش کتاب مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های آزاد صنایع-صنایع را از سال ۸۵ تا ۸۹ به چاپ رسانید. در این کتاب اساتیدی چون (بر حسب حروف الفبا) مجید ایوزیان، جواد حسن پور، مازیار زاهدی سرشت، […]

1

به نقل از سایت دپارتمان:  دپارتمان مهندسی صنایع پژوهش با همکاری انتشارات نگاه دانش کتاب مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های آزاد صنایع-سیستم و بهره وری را از سال ۸۵ تا ۸۹ به چاپ رسانید. در این کتاب اساتیدی چون (بر حسب حروف الفبا) مسعود آقاسی، مجید ایوزیان، هادی […]