گرداوری و تهییه بیش از ۱۱۰۰ واژه کلیدی صنعت نفت ویژه مهندسان واحد های کنترل پروژه یکی از مهم ترین چالش های واحد کنترل و مدیریت پروژه و کسانیکه به تازگی وارد مجموعه نفت شده اند عدم آشنایی با واژگان پرکاربرد این صنعت می باشد  لذا مجموعه ذکر شده در بردارنده […]