در راستای گسترش و رفاه حال بیشتر هرچه بیشتر دانشجویان در استان مازندران عاملیت برگزاری در غرب مازندران و در شهر چالوس افتتاح گردیده است. دانشجویان جهت ثبت نام باید به نماینگی موسسه در شهر بابل مراجعه نموده و پس از آن کلیه آزمون ها در شهر چالوس برگزار می […]