5

پذیرش بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه علم و صنعت – واحد بهشهر بدینوسیله به اطلاع می رساند مرکز آموزش عالی بهشهر(دانشگاه علم و صنعت ایران – واحد بهشهر سابق)در نظر دارد براساس آئین نامه اجرایی نحوه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد رشته های ریاضی […]