ابلاغ بخشنامه جدید نقل و انتقال دانشجویان به‌ زودی معاون دانشجویی وزیرعلوم خبر داد: ابلاغ بخشنامه جدید نقل و انتقال دانشجویان به‌ زودی توقف صدور مجوز برای گسترش واحدهای آموزش عالی تا ابلاغ طرح آمایش سرزمین معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در حوزه معاونت آموزشی وزارتخانه صدور […]