مهلت زمان تکمیل فرم صلاحیتهای عمومی دکتری ۹۲ تا پنجشنبه تمدید شد. به گزارش خبرنگار مهر، فرایند تکمیل فرمهای صلاحت عمومی پذیرفته شدگان آزمون دکتری روز گذشته به پایان می رسید اما این مهلت تا ۲۶ اردیبهشت تمدید شد. داوطلبان لازم است برای تکمیل این فرمها مبلغ ۲۱ هزار و […]