سلام. برنامه دقیق دروس تحقیق و آمار موسسه تو شهرستانها اعلام شد. برنامه دروس طرحریزی و موجودی و کیفیت هم تو همین چند روز اعلام میشه.  لینک برنامه کلاسهای شهرستان دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع