1

تعریف ساپ در PMBOK:  یک سیستم اطلاعاتی است که از ابزارها و روش هایی جهت جمع آوری، یکپارچه سازی و انتشار خروجی های فرآیند های مدیریت پروژه استفاده می کند. ساپ برای پشتیبانی تمامی جنبه های پروژه از شروع تا خاتمه استفاده نموده و می تواند شامل هر دو نوع […]