3

۱٫ امیر فروغی – رتبه ۱ – راه آهن علم و صنعت – صنایع-سیستم  آمار و احتمالات مهندسی دکتر ایوزیان – تحقیق در عملیات استاد زاهدی سرشت – آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع ۲٫ زهرا سادات میرمحمدعلی – رتبه ۱ – راه آهن علم و صنعت – صنایع-بهره وری  آمار و […]