نام دوره:آشنایی با  مقاله نویسی وتحقیق علمی ( از سطح مقدماتی تا پیشرفته) نوع تدریس: نظری و کارگاهی توام مواد درسی دوره: -تعریف مقاله علمی -مراحل یک تحقیق علمی -چالشهای یک تحقیق علمی -نحوه تعیین مسیرتحقیق -نحوه تعیین یک موضوع  تحقیق جدید -نحوه اطمینان از تازه بودن عنوان تحقیق -نحوه […]