بدینوسیله به اطلاع داوطلبین گرامی شرکت کننده در کلاس آمار دکتر ایوزیان و تحقیق در عملیات دکتر زاهدی سرشت ( ترم بهار ) می رساند برنامه کلاس حل تمرین این دروس که توسط خانم مهندس ایزدی نیا ( آمار ) و آقای مهندس پیرهوشیاران  ( تحقیق ) تدریس می شود […]