برنامه مجموعه مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد ۹۲ (بهمن ۹۱) مدت زمان استاد درس کد نام درس ۳۹ ساعت جمعه ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰ مهندس شایان ۱ زبان عمومی ۳۶ ساعت سه شنبه ۱۷الی۲۰ دکتر عسگری ۱ زبان تخصصی ۶۵ ساعت چهارشنبه ۱۶الی۲۰ استاد رنجبران ۱ ریاضی عمومی پنج شنبه ۸الی۱۲ استاد محمودیان […]