4

برای تحصیل رتبه اولیها در مقطع کارشناسی ارشد سال آینده ۷ تبصره از سوی سازمان سنجش اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، با مصوبات در نظر گرفته شده در سازمان سنجش و وزارت علوم، برای رتبه های نخست علاوه بر ظرفیت اعلام شده به ترتیب برای ظرفیت ۱ تا ۴ […]