سلام. با کمک شما انجمن دارد کم کم جان می گیرد. جا دارد از دانشجویان فعال حسابی تشکر کنم. اما چون هنوز خیلی ها حوصله نمی کنند در انجمن فعالیت کنند تصمیم گرفتم لینک چند تا از بخش های فعال انجمن را اینجا بیاورم تا به این بهانه هم که شده بقیه هم به انجمن سر بزنند. موفق باشید.
ایوزیان.