ضمن تشکر از دکتر امیری، فصل پنجم کتاب اقتصاد مهندسی ایشون در انجمن قرار گرفت.
انشاا… کتاب ایشون به همین زودی و با غلط گیریهای صورت گرفته میاد بازار.