مدیر کل شورای برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به اجرایی شدن آیین نامه جدید کارشناسی در سال تحصیلی جاری، به ۳ ضابطه حذف نمره افتاده از کارنامه ورودیهای قبل از سال جاری اشاره کرد. به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه سه مقطع پر جمعیت دانشجویی کشور یعنی دوره های […]