۱- شرکت معتبر تولیدی در زمینه قطعات خودرویی جهت تکمیل کادر مدیریت به تخصص های ذیل نیازمند است: مدیر منابع انسانی، لیسانس مهندسی صنایع یا مدیریت حداقل ۵ سا سابقه مدیریت منابع انسانی آشنا با سیستم های ارزیابی دارای روابط عمومی قویinfo@bronze.ir       فکس : ۴۴۹۸۶۳۱۵ ۲-  یک شرکت پیمانکار در […]