۱-      یک شرکت معتبرتولیدی افرادی باشرایط زیراستخدام , می نماید:دارای مدرک لیسانس  صنایع-آشنابه سیستم مدیریت , کیفیتISO TS- آشنابه سیستم برنامه ریزی تولیدMRP  دارای سابقه کاری مرتبط  (حداقل ۳سال) فاکس ۶۵۲۴۰۰۸۴ ۶۵۲۲۶۵۷۵ ۲-       فارغ التحصیل  یادانشجومهندسی  آشنابه سیستم کیفیت وISO qms1390@yahoo.com ۳-       کارشناس آمار  یا مهندس صنایع مسلط به فرآیند […]