۱- کارشناس امور مشتریان خانم حداکثرسن ۲۵ سال جهت کار درموسسه صدورگواهینامه اروپایی نیازمندیم ۸۸۸۹۹۹۱۱ ۲-  مهندسان مشاور , سرپرست واحد کنترل پروژه با حداقل ۱۰ سال سابقه کار  در پروژه های اجرایی و مشاور  کارشناس کنترل پروژه  با حداقل ۵ سال سابقه کار  لیسانس و یا فوق لیسانس صنایع […]