۱- کارشناس مدیریت , صنعتی یا صنایع حداقل یک سال سابقه کاری خانم یا آقا ترجیحا ساکن شرق تهران (تلفکس) ۹ الی ۷۶۲۶۲۸۰۷ www . zarrintoys . com ۲- یک نفرخانم  لیسانس-فوق لیسانس صنایع  حداقل۱سال سابقه کاردرزمینه کنترل پروژه و دفترفنی فکس: ۴۴۴۷۵۹۲۷ gmail.com @ employee.dena ۳-مهندس صنایع یا مدیریت […]