2

۱-  مهندس کنترل پروژه آشنا به پل سازی فعالیت در شهر قم   CV1250@yahoo.com ۲- شرکت صنایع شیمیایی فارس به یک مهندس صنایع گرایش مالی نیازمند است. داخلی ۱۲۹   ۲۲۰۳۴۵۳۳      hkaveh@hotmail.com ۳- مهندس صنایه یا فیزیک با یکسال سابقه (کیلومتر ۱۰ جاده خاوران)۳۳۲۸۵۳۹۴ ۴- مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران جهت […]