۱- شرکتی معتبر و پیشرو در زمینه نرم افزار در سطوح مدیریتی و پایین تر نیاز به سرمایه های انسانی پویا و خلاق با تخصص های زیر دارد: برنامه ریزی و سیستمها شرایط اولیه: حداقل ۳۲ سال و ۵ سال تجربه مفید (به استثنا نرم افزار) ir.employ@gmail.com       فکس:۲۲۹۰۲۳۸۰ ۲-  یک […]