۱-  مهندس صنایع کارشناس استاندارد جهت همکاری درآموزشگاه ایران تف www.irantaf.ir ۸۸۲۴۸۴۸۲ ۲-  مهندس صنایع آشنا به  برنامه ریزی تولید  و مدیریت انبارها  با۳سال سابقه کارنیازمندیم  (پرند)ارسال رزومه به : yahoo.com @1980Modern.co ۳-   ایمن اتصال شماره ثبت ۴۰۳۵۰۹  مهندس عمران-معماری-زمین  نقشه برداری-کشاورزی(آب) برق-مکانیک جهت رتبه بندی حداقل۳سال «تسویه نقدی» ۶۶۷۳۳۶۹۲ […]