۱- یک شرکت مهندسین مشاور به منظور تکمیل کادر فنی خود از واجدین شرایط مندرج در جدول زیذ دعوت به همکاری می نماید. مهندس صنایع، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، ۳ سال سابقه کار، تهیه مستندات نظام مدیریت کیفیت و HSE، بهبود سازمانی و بودجه ریزی، محل خدمت: تهران، […]