با سلام برنامه کلاسهای رایگان حل تمرین مهندس پویا حیدری: یکشنبه ۱۷ الی ۲۰ سه شنبه ۱۲ الی ۱۵ مهندس فرید ممیزی: پنج شنبه ۸ الی ۱۱:۰۰ پنج شنبه: ۱۱:۰۰ الی ۱۴ خانم مهندس ایزد نیا: چهار شنبه ۱۷ تا ۲۰ پنج شنبه ۹ تا ۱۲