در فایل ضمیمه اطلاعات آماری از چگونگی درصدهای پاسخگویی به سوالات آمار و احتمالات مهندسی آزمون سوم در دو گرایش را می توانید ببینید: گرایش سیستم آزمون سوم بینش گرایش صنایع آزمون سوم بینش توضیح: محور x شماره سوال در دفترچه آزمون است و محور y میزان درصد پاسخگویی بر […]