وب سایت شخصی دکتر مجید ایوزیان – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و سیستم و دکتری صنایع

طرح بورسیه موسسه پژوهش ویژه ی تیر ماه

بحث و گفتگو در مورد این مطلب