حریم خصوصی

جمع آوری و استفاده از اطلاعات :
مالکیت کلیه اطلاعات جمع آوری شده از طریق این وب سایت در اختیار من (مجید ایوزیان) می باشد. این اطلاعات تنها توسط  ینده مورد استفاده قرار می گیرند.

آدرسهای IP :
آدرسهای IP بازدیدکنندگان این وب سایت برای تشخیص مشکلات احتمالی سرور، تحلیل آماری بازدیدها و مدیریت وب سایت ثبت شده و مورد استفاده قرار می گیرند.

لینکها:
این وب سایت حاوی لینکهایی به سایر وب سایتها می باشد.  من (مجید ایوزیان) هیچگونه مسوولیتی در قبال محتوای این سایتها و نحوه استفاده از اطلاعات بازدیدکنندگان این وب سایتها، نخواهم داشت.

امنیت:
به منظور محافظت از اطلاعات کاربران، تمهیدات امنیتی برای این وب سایت در نظر گرفته شده است.

ارسال نظر:
آدرس های ایمیل شما به هنگام ثبت نظرات جهت استفاده های بعدی جمع آوری می شود. شما با ارسال نظر در این سایت، به طور ضمنی با ارسال پیشنهادات و خبرنامه های سایت به آدرس ایمیلتان موافقت میکنید. ثبت نظر در سایت بمنزله قبول روال کاری این وب سایت می باشد.